วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประจำหมู่บ้าน ภายในตำบลทะเมนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติก ทับคอนกรีตเดิม จากบริเวณบ้านนางสมัย ซอยรัมย์์ ถึงบริเวณวัดใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จากที่ดินนางบัวศรี เชือบรัมย์ ถึงที่ดินนางสุดใจ ชะร่างรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก เกลี่ยปรับแต่ง จากที่ดินนางน้อย เดชสงค์ ถึงลำห้วยหนองโดน หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จากที่ดินนางสาวนันธิยา สะเทิงรัมย์ ถึงที่ดินนายสำราญ เชาว์ประโคน หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก เกลี่ยปรับแต่ง จากด้านหลังโรงสีข้าวชุมชน ถึงบริเวณที่ดินนางพรรณี พิมเสนา หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญเรือง จะเชิญรัมย์ ถึงบ้านนายวสันต์ จะเชิญรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางถิ่น เขียววิลัย ถึงที่นา นายบุญยงค์ สุขแสง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหลังคาคุมทางเดิน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง