องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศในการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน  และได้รับความร่วมมือจาก อสม.ของแต่ละหมู่บ้านในการกรอกข้อมูลในใบรับรองการฉีดวัคซีน  ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563  พื้นที่ดำเนินการ 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย