องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]42
2 แนวปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร [ 30 พ.ค. 2562 ]88
3 เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]95
4 เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]81
5 เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ประำจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]118
6 เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]130
7 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]177
8 ประกาศ มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]159
9 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]180
10 ขอเชิญเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ [ 10 ม.ค. 2560 ]179
 
หน้า 1|2