องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์ม ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
รายงาน
  >
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
กิจการสภา
 
งานกิจการสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอนการปฎิบัติงาน
สถิติ/ความพึงใจผู้ใช้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ + นายทองอยู่  อินทรกำแหง
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ +  09-4797-8695
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย
  ตำแหน่ง + รองนายก อบต.
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นางสมบัติ  สีดาสะมา
  ตำแหน่ง + รองนายก อบต.
  โทรศัพท์ + 044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร

  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

นางอิสรีย์   ใจดี

  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายเจษฎา    เหล็กดี 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นางสาวพิมพ์นารา  พิมพ์ภานุรัฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +