องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายทองอยู่  อินทรกำแหง
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ +  09-4797-8695
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย
  ตำแหน่ง + รองนายก อบต.
  โทรศัพท์ +  08-9580-2830
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นางสมบัติ  สีดาสะมา
  ตำแหน่ง + รองนายก อบต.
  โทรศัพท์ + 09-8104-6389
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร

  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

นางอิสรีย์   ใจดี

  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวศุภรัสมิ์   พัฒน์ธนกฤษศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายเจษฎา    เหล็กดี 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นางสาวพิมพ์นารา  พิมพ์ภานุรัฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  044-666745-6
  อีเมล์ +