องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

                 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment  -  ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
 
                   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่  (1)  การปฏิบัติหน้าที่  (2)  การใช้งบประมาณ  (3)  การใช้อำนาจ  (4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6)  คุณภาพการดำเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุงระบบการทำงาน  (9)  การเปิดเผยข้อมูล  และ(10)  การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal)  การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open  Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
 
                   สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาล  และประการสำคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2563