องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
คู่มือ/แนวปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการมาตการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 19 พ.ย. 2563 ]37
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]40
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 พ.ค. 2562 ]38
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]41
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]38
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]42
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]40
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]40
9 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]38
10 กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]40
11 แนวปฏิบัติในนการรับค่่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร [ 30 พ.ค. 2562 ]37
12 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]40
13 ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 24 ต.ค. 2561 ]45
14 คู่มือ "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" [ 1 มิ.ย. 2561 ]35
15 คู่มือ "การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล" [ 1 มิ.ย. 2561 ]36
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 30 พ.ย. 542 ]40