องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]151
2 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]205
3 ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 15 ต.ค. 2561 ]7
4 ประกาศ มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]189
5 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]208
6 ขอเชิญเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ [ 10 ม.ค. 2560 ]203
7 ขอเชิญเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ [ 25 พ.ย. 2559 ]202
8 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 27 ต.ค. 2559 ]2
9 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยเเวลาปฏิบัติราชการ [ 5 ส.ค. 2558 ]198
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 2557 [ 25 ก.พ. 2557 ]215
 
|1|2หน้า 3